Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 532

Transcription

Heeden den 2 October Anno 1768
heb ik Daniel van den Brink openbaar
Notaris binne Amsterdam ten versoeken
van de Heeren Borehers & Meijs enhey¬
woonagtig binnen deeze stadt, gein¬
terpelleert de Heeren Cornelis Lely
en zoon Cooplieden alhier
omme te hebben behoorlyke betaaling van
een origineele wisselbrieff waar van
Copije hier vooren is staande waar op
gemelde Heeren Lely & zoon ten antwoord
gaven dat zy dezelve wisselbrieff niet
betaalen om dat den trekker de fonds
waar uit deeze en andere wissels
moesten betaald werden aan de Heere
van vollenhoven en niet aan hun
heeft gesonden
Over zulks heb ik Notaris wel expresselyk
geprotesteert zoo als ik protesteere by deese
van non betaaling der voorsz: Wisselbrieff
mitsgaders van wissel en herwissel en
voorts van alle Costen schaden en Intressen
omme alle dezelve te vinden en verhalen
zo als na regten en wisselsteyl is behorende
Aldus geprotesteert binne Amsterdam
ter presentie van Joannes van den Brink
en Adam fredrik adam als getuijgen
n daar na ten zelven dage Com¬
pareerden voor mi Notaris voor
noemd de Heeren Jan en Dink
van Vollenhoven meede Cooplie
den alhier en verklaarden
dezelve wisselbrieff te zullen
betaalen onder protest te
Eeren en voor reekening van
den trekker en verder nog anders
niet:) reserveerende hun regd
van Remboursement teegens
dezelve en alle andere in gemelde
wisselbrieff geconcerneerd waer
van zy wel Expresselik zyn
protesteerende by deeze
Actum presentibus ut supra
D: Vanden Brink
D Vanden Brink
AFredk. Adami
Not

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (533)  Go to the previous page (531) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/