Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 529

Transcription

dezelve ter Executie te stellen en ten uijteijnde
toe te vervolgen van de nadeelige te provoceeren
reformeeren of appelleeren alle geconsigneerde
of genamptiseerde penningen te ligten Cautie
te stellen indemniteijt aande borgen te beloven
arresten op persoon en goederen te doen en weeder
te ontlaandomicilie te kiesen mitsgaders te
mogen substitueeren en weeder te revoceeren en
voorts generalijk dien aangaande alles meer te doen
en verrigten 't geene vereijscht werd en hi Compt.
zelve present zijnde zoude konnen of moogen doen
alwaar 't dat daartoe speciaalder last vereijscht wierd
dan in deeze staat geExpresseert beloovende voor
goed vast en van waarde te houden alle 't geene
uyt kragte deezes gedaan en verrigt zal werden on¬
der verband en submissie als na regten
Actum Amsterdam present Hendrik Withoffer
Joannes vanden Brink als getuijgen
Jaquer Godepoi
HWijthe
D Vanden Brink
Dl: Vanden Brink

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (530)  Go to the previous page (528) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/