Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 510

Transcription

Heeden den 1 October Anno 1760
heb ik Daniel van den Brink openbaar Nota¬
ris binne Amsterdam ten versoeken van de
Heer Barent Coenraad Coopman binne deese
stedtt geinterpelleert de heer E: J ven
Arrewijne meede Coopman alhier
omme te hebben behoorlijke betaalinge van
een origineele Wesselbrieff waarvan Copije
hier vooren is staande (zynde dezelve den 16
August. laastl door mi Notaris aan hem ter
Acceptatie Gepresenteert en daar van geprotesteert
waar op gemelde heer van Arrewijne ten
antwoord gaff dat hy dezelve wisselbrieff
niet zal betaalen bij faute van advijs en
remmises.
Overzulks heb ik Notaris wel expresselik gepro¬
testeert zoo als ik protesteere bij deese van non
betaalinge der voorsz: Wisselbrieff mitsgaders
van Wissel en herwissel en voorts van alle Costen
schaden en Intressen omme alle deselve te vinden
en verhalen zoo als na regten & wisselstil is
behorende Aldus Geprotesteert binne Amstel¬
dam ter presentie van Hendrik Wijthof en
Adam Fredrik Adami als getuijgen
D Vanden Brink
Nots
Hridn
A. Fredk. Adam

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (511)  Go to the previous page (509) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/