Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 5

Transcription

de provisie en onkosten aan hun Compt goed doen, tot ont¬
vangst van welke uitdeelinge zij Compten. Constitueertden
Correspondent of Correspondenten van de voorn. Heer Baron
van Pollanden zi Compt. belooven meede aan zyn Ed.
te zullen goed doen de provisie en onkosten die bij t Transportee¬
ren van de gem. actien aan hun Compt. of ordre sullen komen
te vallen, voorts verklaarden zij Compte. denselven Heer
Baron van Holland specialijk te authoriseeren en Consti¬
tueeren omme indien zij Compt. ingebreeke mogte kon¬
men te blijven de voorsz: Capitaale somma van ƒ 8000„ en
intressen promptelijk te betaalen en voldoen ofte ook zoo
wanneer eenige bijlagen door geme. Heer Baron van Palland
wierden betaald en die door hun Compt. op de eerste aanma¬
ninge niet wierden voldaan en meede zoo wanneer bij ver¬
minderingder waarde van voorn. actien zij Compte. op
de Eerste aansegginge 't surplus niet quam te voldoen dezel¬
veactien door een makelaar alhier ofte tot London te mo¬
gen verkopen omme daar uijt te vinden 't geene aan zijn
Ed: uijtkragte deeses zal zijn Competeerende, 't geene zij
Compte. belooven voor goed vast en van waarde te houden, des
dat zoo wanneer dezelve minder mogte rendeeren zoo be¬
looven zij Compt. 't mindere te zullen opleggen en voldoen
waarteegens zyn Ed. al 't meerdere aan hun Compt. goed
doen en Zij Compten. bekennen van zyn Ed. weegens
de voorsz: actien een renvers te hebben ontfangent
Actum Amsterdam present Willem Appels en
Joannes van den Brink als getuygen
Abraham van Broek
Willem Appels
Taris Rogge
D: Vanden Brink
D Vanden Brink
Renuntieerende van de Exeptie van geen gelde of waarde te
hebben genooten en welke somma van ƒ 8000, banco zij Compte.
aanneemen en belooven aan voorn. Heer Baron van Palland
of zyn Ed. regthebbende kost en schadeloos alhier in banco wee¬
der te zullen restitueeren en voldoen ofte tot London inkeure van
hun Compten. en tot Londen betalende dat dan de remises van daar
ten
zullen zijn voor reekening en risico van hun Compt. totdat ge¬
melde Heer Baron van Polland diesweegen in banco alhier
is voldaan en sulks binnen de tijd van twaalf maanden
te reekenen van den 15 Augustus laastl: met de Intres¬
sen van dien teegens vier percento s Jaars en bij prolon¬
gelijke intrest
gatie zulx tot de volle en Effectueele betaalinge toe dog de In¬
tressen te betalen ieder ses maanden des zoo zal by op¬
eijschinge ofte tet aflossinge der voorsz: Capitale somma den
aenden ander ses weeken voor de vervaltijd waarschouwen¬
Tot nakominge deezes verbinden zij Compten. hunne persoonen
en goederen als na regten en specialijk zodanige Een
duysend ponden sterling Capitaale geconso¬
lideerde drie per cents annuiteijten als
voor reekening van hun Comparanten tot
London als pand ter minne op de naam
en reekening van gemelde Heer Baron
van Polland zyn getransporteerd
en Zy Compte. belooven ingevalle den gouverneur off direc¬
teur van geme. Annuiteiten eenige bijlagen of Fournisse
menten van de geintresseerdens quamen te vorderen aanstondt
't gedaane fournissement aan de geme. Heer Baron van Palland
of zijn Ed. regthebbende alhier te zullen afschrijven en sulx
meede tien perct. van de voorne. somma van ƒ 8000. in
dien dezelve actien mogten komen te dalen op 88 perc.
en zoo vervolgens van tien tot tien percent om by aflon¬
singe en voldoeninge van de geme. Capitaale somma gerescon¬
treert en geliquideert te weeden des zoo zal de voorne. Heer
Baron van Sallanhet provenue der uijtdeelinge die van de
voorne. Actien mogte komen te vallen na aftrek van
de

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (6)  Go to the previous page (4) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/