Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 499

Transcription

daan en sulks binnen de tijd van twaalff maa¬
den te reekenen van den 14 Augustus deeses Jaars met
den Intrest van dien teegens vier percent in
Jaar en bij prolongatie gelijke Intrest en sulx
tot de volle en Efectueele betaalinge toe dog
Intressen te betalen en voldoen ieder ses ma¬
den des zoo zal bi opeyschinge of aflossinge de
een den ander sesweeken voor de vervaltijd wa
schouwen Tot nakominge deeses verbind hy Con¬
zyn en zyn gemelde Compagnons persoon en
goederen als na regten. En specialijk de gemeld
Een duysend ponden sterling Capitaale
actien in de Bank van Engeland
als
tot London voor reekening van zyjn Comparants ge¬
melde Compagnie als pand ter minne op de naam
en reekening van geme. Jonkvrouwe Vooght zijn
getransporteert en hij Comparant belooft in
de naam van zyn gemelde Compagnie als vooren
omme ingevalle den gouverneur of Directeur von
gemelde Bank eenige bylagen of fournissementen van de
geintresseerdens quamen te vorderen aanstonds het gedaane
fournissement, aangemelde Jonkvrouwe Vooght tot haar
Ed. regthebbende alhier te zullen afschriven en
zulx meede tien percent van gemelde somme
van ƒ 8000 indien dezelve actien mogte kom
te daalen op 100 percent en zoo vervolgens van
tien tot tien percent om by aflossinge en vol¬
doeninge van de gemelde Capitale somma ge¬
rescontreert en geliquideert te werden des zoo zal
de geme. Jonkv. Vooght het provenue der uytetecht
ge die van de voorn. actien komen te vallen
na aftrek van de provisie en onkosten aan zijn
Comparants gemelde Compagnie goed doen. Tot ont¬
fangst van welke uit deelinge hy Compt. Con¬
stitueert den Correspondent off Corresponden ten
van de voorn. Jonkv. Vooght en hi Comparant belooft
meede in de naam van zyn voorn. Compagnie te
zullen goed doen de provisie en onkosten die bi
het Transporteeren van de gemelde actien aan
zijn Compts. Compagnie of order zullen komen
te vallen voorts verklaarde hy Comparant dezelve
Jonkvrouwe Vooght specialyk te authoriseeren
en Constitueeren omme in dien zin Compts. ge¬
melde Compagnie ingebreeke mogt komen
te bliven de voorsz: Capitale somma van ƒ 8000
Bankgeld en Intressen promptelyk te betalen en
voldoen ofte ook zoo wanneer eenige bilagen door
gem. Jonkvrouwe Vooght wierden betaalden die door
zyn Compts. geme. Compagnie op de Eerste aanmanin
ge niet wierden voldaan en meede zoo wanneer
bij vermindering der waarde van voorn. Actien
zyn Comparants gemelde Compagnie op de
Eerste aanzegginge 't surplus niet quam te
voldoen dezelve Actien door een makelaar al
hier ofte tot London te mogen verkopen omme
daar aan te vinden 't geene haar Ed. uit¬
kragte deeses zal zyn Competeerende 't geene
hij Compt. inde naam van zyn geme. Compa¬
gnie belooft voor goed vast en van waarde
te houden desdat zoo wanneer dezelve minde¬
mogte renideeren zoo belooft hi Compt. t min
dere aan haar Ed. te zullen opleggen en voldoen
waar teegens gemelde Jonkvrouwe Vooght
al t meerdere aan zijn Comparants gemelde
Compagnie zal goed doen. En hij Compt. be¬
kende van haar Ede. weegens de voorsz: Actiem
een renvers te hebben ontfangen. Actum
Amsterdam present Joannes van den Brink & Adam
pred. Adam als getuyge Isaac van Alphen Abm. Deder
Dl: Vanden Brink
D Vanden Brink
A. Fredk. Adami

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (500)  Go to the previous page (498) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/