Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 487

Transcription

Heeden den 30 September Ao. 1768
heb ik Daniel van den Brink openbaar
Notaris binne Amsterdam ten versoeken
van de Heeren Somerhuys en Comp
Cooplieden binnen deeze stadt geinter¬
pelleert de Heeren Fokkes en van
Heijnen meede woonagtig alhier
omme te hebben behoorlijke Acceptatie van
een origineele Wisselbrieff waar van
Compe hier vooren is staande waar
opgemelde Heeren Fokkes en van
Heinen ten antwoord gaven, om¬
dat wij geen advis hebben, zo kunnen
niet accepteeren, maar zullen zorgen
dat den wissel den 19e. October
betaald werd.
Overzulks heb ik Notaris wel expresselik ge
protesteert zoo als ik protesteere by deese
van non Acceptatie der voorsz: Wisselbrieff
mitsgaders van wissel en herwissel en
voorts van alle Costen schaden en Intres¬
sen omme alle dezelve te vinden en ver¬
halen zoo als na regten en Wisselsteyle
is behorende Aldus Geprotesteert binne
Amsterdam ter presentie van Hendrik
Withoff en Adam fredrik Adami
als getuijgen
D Vanden Brink
VWijn
A. Fredk: Adami

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (488)  Go to the previous page (486) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/