Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 48

Transcription

1556
Heeden den 2 September Ao. 1760
Compareerde voor mij Daniel van den Brink
openbaar Notaris, binnen Amsterdam, de Heeren
Coenraad en Hendrik van Son Cooplieden bin¬
nen deeze stadt, bevragters ter Eenre en Capl.
Jacob Teunisz Root, roerende het schip de
resolutie lang 84 voet, wyt 20½ voet hol¬
10 voet en t dek 4 /1 voet vervragter ter
andere zyde, dewelke verklaarden met
malkanderen geaccordeert te zijn
Dat den Captijn in zyn gemelde schip
ziynde digt hegt en in staat om Coopmans
goederen over zee te voeren, alhier van
de Heeren Bevragters zal inneemen
eenige gepermiteerde goederen, waar
meede den Caplyn van hier zal vertrek
ken en zeijlen dierect na Cork in serlanc
en zig aldaar addresseeren aander be¬
vragteren Correspondent die het zelve
schip aldaar verder zal beladen met
alle zodanige gepermitteerde goederen
als dezelve zal gelieven en zulks tot
de volle of bequaame ladinge toe
of zo veel deselve minder geleept te laden
t schip dus betaden zijnde zal den
Captijn daar meede, ten spoedigsten
van daar vertrekken en zeijlen direco
na st. Martin in America, en zig
aldaar addresseeren en dezelve la
dinge getrouwelijk lossen en leeveren
aan der bevragteren Correspondent
Theod Jan & H. van Janen

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (49)  Go to the previous page (47) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/