Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 469

Transcription

Heeden den 29 september Anno 1748
heb ik daniel van den Brink openbaar
Notaris binne Amsterdam ten verzoeken van de
heeren van der halle schoman Cooplieden
binne deese stadtt geinterpelleert de heeren
Jan & Theodore van Murselis meede Coop¬
lieden alhier
omme te hebben behoorlijke acceptatie van
Wisselb.
een origineele gele waar van Copije hier
vooren is staande waar op gemelde heeren
van Marselis ten antwoord gaven dat zy de
zelve Wisselbrieff niet accepteeren om reeden
aan den Trekker te schrijven
Oversulx heb ik notaris wel expresselik
geprotesteert zoo als ik protesteere bij deese
sellrieff mitsgaders van
van non Acceptatie der voorsz: Otguatie ^ en voorts
wissel en herwissel
van alle Costen schaden en Intressen om¬
me alle dezelve te vinden en verhalen zoo
en wisselsteyl
als na regten ^ is behoorende; Aldus gepro¬
testeert binnen Amsterdam ter presentie van
Willem Appels en Adam Fredrik Adam
als getuijgen
D Vanden Brink
Willem Appels
A Fred. Adami

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (470)  Go to the previous page (468) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/