Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 466

Transcription

Heeden den 29 September Anno 1760
heb ik Daniel van den Brink openbaar Notaris
I binne Amsterdam ten versoeken van de Heer
Jacob van Wylik Coopman binne deese stadt
geinterpelleert de heeren Jan & Theodore
van Marseles meede Cooplieden alhier
omme te hebben behoorlike acceptatie van een
onigineele wisselbrieff waar van Copije
hier vooren is staande waar op gemelde
heeren van Marselis ten antwoord
gaven dat zy dezelve Wisselbrieff niet
aceepteeren om reeden accuden Treckr
te schrijve
overzulks heb ik Notaris welexpresselijk gepro¬
testeert zoo als ik protesteere bij deese van non
Acceptatie der Voorsz: Wisselbrieff mitsgaders
van wissel en herwissel en voorts van alle
Costen schaden en Intressen omme alle dezelve
te vinden verhalen zoo als na regten & Wisselstei le
is behorende Aldus Geprotesteert binne Amstel¬
dam ter presentie van Willem Appels en
Adam Fredrik Adami als getuygen
D Vanden Brink
Willem Appels
Nots
A Fredr. Adami

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (467)  Go to the previous page (465) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/