Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 454

Transcription

en voor Reekening van de Trekker
en verder nog anders niet deser
veerende hun regt van rembourse
ment tegens dezelve en alle
andere ingemelde Wisselbrieff
geconcerneert waar van zij wel
Expresselijk zijn protesteerende
bij deeze
Actum in Presentie als
vooren
D Vanden Brink
JH Wisthe
A Fred. Adami
Heeden den 29 september Anno 1768.
heb ik Daniel van den Brink openbaar Notaris
binne Amsterdam ten versoeken van de heeren
en soone
Claas Gruijs ^ wonagtig te lands meer geinter¬
pelleert Mevrouc de Wede. de heer Lamber
tus Thijm meede wonagtig alhier
omme t hebben behoorlijke betaalinge van een
ongineele Wisselbrieff waar van Copie hier
vooren is staande (zynde dezelve den 13
August. laastl door my Notaris aan haar te Accep¬
tatie gepresenteert en daar van geprotesteert,
Waar op gemelde Mevrouw de Wede. Thym
ten antwoord gaf dat zy dezelve wissel¬
brieff niet betaale om reeden a anders
Trekker te melden
Overzulks heb ik Notaris wel expresselijk geprot
testeert zoo als ik protesteere bij deese van non
betaalinge der voorsz: Wisselbrieff mitsgaders
van Wissel en her wissel en voorts van alle Costen
schuden en Intressen omme alle dezelve te
vinden en Verhalen zoo als na regten & Wesselsteyl
is behorende Aldus Geprotesteert binne Amster
dam ter presentie van Hendrik Withoffen
Adam Fredrik Adame als getuijgen
En daar na op den derde October dessel
ven Jaars Compareerden voor my
Notaris voornoemd de Heeren
Lanjol & Cordes meede Cooplieden
binne deeze stadt en verklaarden
dezelve wisselbrieff te zullen
betaalen onder protest ter Eeren

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (455)  Go to the previous page (453) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/