Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 442

Transcription

Heeden den 27 September Ao. 1768
heb ik Daniel van den Brink openbaar Notaris
binne Amsterdam ten versoeken van de Heer
Jan Christiaan Leyding Coopman
binnen deeze stadt, geinterpelleert
de Heer Johan Bernare Bierbaum meed
Coopman alher
omme te hebben behoorlijke Betaaling van
een origineele Wisselbrieff waar van Copye hier
vooren is staande waar op gemelde Heer
Bierbaum ten antwoord gaff dat hij
dezelve wisselbrieff niet betaale
om reeden aan den Trekker
bekend
Overzulks heb ik Notaris wel expresselyk gepro¬
testeert zoo als ik protesteere bij deeze van
non betaaling der voorsz: Wisselbrieff mits¬
gaders van Wissel en herwissel en voorts
van alle Costen schaden en Intressen om
me alle dezelve te vinden en verhalen zoo
als na regten en wisselsteil is behorende
Aldus Geprotesteert binne Amsterdam ter
presentie van Hendrik Withoff en
Adam fredrik Adami als getuijgen
D Vanden Brink
A Wijthe
A. Fredk. Adams

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (443)  Go to the previous page (441) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/