Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 436

Transcription

Heeden den 27 September Ao. 1768
heb ik Daniel van den Brink openbaar
Notaris binne Amsterdam ten versoeken van
de Heeren Homerus & Abraham Silvius Cop
Woonagtig binnen deeze stadt, by de Heer
Hendrik Kerfbyl Coopman alhier versogt
omme te hebben behoorlijke betaaling van een
origineele wisselbrieff waar van Copie hier
vooren is staande waar op gemelde
Heer Kerfbyl ten antwoord gaff dat
dezelve wisselbrieff niet werd
betaald om reeden aan den trek¬
ker te melden
Overzulks heb ik Notaris wel expresselyk gepro¬
testeert zoo als ik protesteere by deese van non be¬
taaling der voorsz: Wisselbrieff mitsgaders
van Wissel en herwissel en voorts van alle Costen
schaden en Intressen omme alle dezelve te vinden
en verhalen zoo als na regten en Wisselstee
is behorende Aldus Geprotesteert biine mster¬
dam ter presentie van Hendrik Wythof
en Joannes van den Brink als getuyge
D Vanden Brink
LWissu
D: Vanden Brink

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (437)  Go to the previous page (435) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/