Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 419

Transcription

1687
Heeden den 26 September Ao. 1766
Compareerde voor mi Daniel van den Brink
openbaar Notaris binnen Amsterdam Mons.
Adriaan Spaander woonagtig tondurger
dam zijnde present binnen deeze stad, als
ordre hebbende van de wed Cornelis Pondman
welke Cornelis Pondman nu laast gevaaren
heeft als oppertimmerman op t schip
d'Allas Captin Cornelis Volkerts laast ge¬
komen van Surinamen, en in Surinamen
overleeden, en bekende by deeze ten be¬
hoeven van de weduwe en Erffgenamen
van de gemelde Cornelis Pondman,
ontfangen te hebben uyt handen van
de Heeren Jean Couderc en zoon Coop¬
lieden alhier, als meede reeders en
boekhouders van 't voornoemde
schip de somma van ƒ 266„14. zynde
alle t geene dezelve Cornelis Pondman
te goede en nagelaaten heeft, waar
voor hy dezelve heeren Jean Couderc
en zoon ten vollen en finalyk is qui¬
teerende by deeze zonder dies weegen
iets verder ofte meerder te reserveeren
met belofte dezelve Heeren Jean
Couderc & zoon mitsgaders de verdere
reedery en gemelde Captin ten allen
tyden te zullen Indemneeren en be¬
vryden van alle namaninge op en
aansprake die hunE diesweegen

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (420)  Go to the previous page (418) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/