Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 40

Transcription

requesten te presenteeren vonnissen te versoeken
dezelve ter Executie te stellen en ten uijteijnde toe
te vervolgen van de nadeelige te provoceeren re¬
formeeren of appelleeren alle geconsigneerde ofge¬
namptiseerde penningen te ligten Cautie te stel¬
len indemniteijt aande borgen te beloven ar¬
resten op persoon en goederen te doen en weeder
te ontslaan domicilie te kiesen mitsgaders te
mogen substitueeren en weeder te revoceeren en
voorts generalijk dienaangaande alles meer te doen
en verrigten 't geene vereijscht werden hij Compt.
in zyn voorne. qualiteyt
zelve present zijnde zoude konnen of mogen doen
Alwaart dat daartoe speciaalder last vereijscht
wierd dan in deeze staat geexpresseert beloovende
voor goed vast en van waarde te houden alle 't geen
ne uijt kragte deezes gedaan en verrigt zal werden
onder verband en submissie als na regten
Actum Amsterdam present Hendrik Wis
hoff en Joannes vanden Brink
als getuijgen
Anthonij van den Bergh
Witse
D Vanden Brink
Dl: Vanden Brink

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (41)  Go to the previous page (39) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/