Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 379

Transcription

Renuntieerende van de Exceptie van geen gelde of waarde
te hebben genoten en welke somma van ƒ 8000, hy Compt.
aanneemt en belooft aan voorn. Heer van Vollenhoven
of zijn Ede. regthebbende kost en schadeloos alhier in ban
co weeder te zullen restitueeren en voldoen ofte tot londen
in keuren van hem Compt. en tot London betalende da
Reekening
dan de remises van daar zullen zijn voor ^ risico van hem
Compt. tot dat gem. hier van Vollenhoven diesweegen in banco al
hier is voldaan en sulks binnen de tijd van Twaalf
maanden te reekenen van den 1e. Augustus laastl:
met de Intressen van dien teegens vier percto. s Jaars
en bij prolongatie gelijke intrest en zulks tot de volle
en Effectueele betaalinge toe dog de Intressen te betalen
ieder Ses maanden des zoo zal by opEyschinge off af¬
lossinge der voorsz: Capitale somma den een den an¬
der ses weeken voor de vervaltijd waarschouwen Tot
nakominge deeses verbind hij Compt. zyn persoon
en goederen als na regten En specialyk zodanige
Een duysend ponden sterling Capitaale
nieuwe Zuijd zee annuiteijten als voor reekening
van hem Comparant tot London als
pand ter minnie op de naam en
reekening van gemelde Heer Jan van
Vollenhoven Junior zijn getransporteerd
En hi Compt. belooft ingevalle den gouverneur op
directeur van gem: Zuijd zee Annuiti te eenige bij lagen of
Fournissementen van de geintresseerdens quamen te
vorderen aanstonds 't gedaane fournissement aan de
gem. heer van Vollenhoven of zijn Ed. regthebbende alhier
zullen afschriven en sulks meede sien perct. van de
voorn. somma van ƒ 8000 in dien dezelve Actien
mogte komen te dalen op 70 perct. en zoo vervol¬
gens van sien tot tien perct. om bij aflossingen
voldoeninge van de gem. Capitaale somma geres
contreert en geliquideert te werden des zoo zal de
voor heer van Vollenhoven het provenue der uijtdeelinge
die van de voorn. actien mogte komen te vallen nog
aftrek van de provisie en onkosten aan hem Compt
goed doen tot ontfangst van welke uijtdeelinge
hij Compt. Constitueerden Correspondent off Correspondenten
van de voorn. heer van Vollenhoven en hij Compt. belooft
meede aan zijn Ed te zullen goed doen de provisie en
onkosten die bij t Transporteeren van de gem. actien
aan hemn Comparant of ordre zullen komen te vullen
voorts verklaarde hij Compt. den selven heer van Vollenhoven
specialik te authoriseeren en Constitueeren omme
indien hij Compt. ingebreeke mogte komen te bly¬
ven de voorsz: Capitaale somma van ƒ 8000„
en Intressen promptelik te betaalen en voldoen ofte
ook zoo wanneer eenige by lagen door geme. heer van
Vollenhoven wierden betaald en die door hem Compt. of
de Eerste aanmaninge niet wierden voldaan en meede
zoo wanneer bij vermindering der waarde van voorn. actien
hij Compt. op de Eerste aanzegginge 't supplus niet
quam te voldoen dezelve Actien door een Makelaar
alhier ofte tot Londen te mogen verkopen omme
daar uyt te vinden t geene aan zijn Ed: uit kragte
deeses zal zyn Competeerende 't geene hy Compt. be¬
looft voor goed vast en van waarde te houden des dat
zoo wanneer dezelve minder mogte resideeren zoo be¬
looft hy Compt. 't mindere te zullen opleggen en vol¬
doen waar teegens zijn Ed alt meerdere aan hem
Compt. sal goed doen en hy Compt. bekende van zyn
Ed. weegens de voorsz: actien een renvers te hebben
ontfangen
Actum Amsterdam present WWillem Appels en
Hendrik vythoff als getuygen
Willem Appels
Ab. den da foncca
JWidhe
D Vanden Brink

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (380)  Go to the previous page (378) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/