Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 37

Transcription

Heeden den 1e. September Ao. 1760
heb ik Daniel van den Brink openbaar
Notaris binne Amsterdam ten versoeken
van De Heer Jan Hendrik Meijering Coopman bin
nen deese stadt geinterpelleert de Heer Johannes
Heuneman meede Coopman alhier
omme te hebben behoorlijke betalinge van
een origineele wisselbrieff waar van
Copipe hier vooren is staande waar
op gem. Heer Heuneman ten antwoord gaff dat hij
deselve wisselbrief niet betaalt om reeden
aan Johs. Henckelste melden
overzulks heb ik Notaris wel expresselyk
geprotesteert zoo als ik protesteer bi
deese van nonbetalinge der voorsz: wssel
brieff mitsgaders van Wissel en herwissel
en voorts van alle Costen schaden en sul¬
tressen omme alle dezelve te vinden en
Verhalen zoo als na regten en Wisselsteyl
is behoneede Aldust eprotesteert binne
Amsterdam ter presentie van Hendrik
Wijthoff en Adam Fredrik Adami als getuygen
D Vanden Brink
an
Wutse
A Fredk. Adami

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (38)  Go to the previous page (36) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/