Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 352

Transcription

1662
Heeden den 19e. september Ao. 1760.
P
Compareerden voor my Daniel van den Brink
openbaar Notaris binnen Amsterdam De Heer
Mr. Salomon Lijnslager en desselfs huysvrouw
Vrouwe Machtelda Christina Plenter zynde
C:A: zij Ve. Comparante ten deese door haar voor
f
noemde man geassisteert en geauthoriseert
staande op hun vertrek na Surinamen met het
schip van Captn. Pieter Steenman, En welke
Comparanten geduurende hunne absentie zo
op deese als op alle volgende rijsen verklaarden
te Constitueeren en volmagtig te maken De
Heer Jean Pievre Droilhet en De Heer Louis Bienfait
Junior alhier wonagtig alhier, zo te zamen als
ieder in 't bijsonder generalijk omme voor en
in de naam van hun Comparanten zoo in hun
particulier als in alle andere qualiteijten zoo die
hun thans gedefereerd zijn of in toekomende nog
gedefereerd zullen werden hun Comparanten
persoonen alomme te representeeren, met alle en
iegelijk te rekenen & liquideeren, penningen te
ontfangen, daar voor te quiteeren, alle Erffe¬
nissen en besterffenissen die hun Comparanten
mogte opkomen te adieeren of repudieeren
Reekening en schiftingen en scheijdingen
des boedels aantehooren die te teijkenen ap¬
probeeren

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (353)  Go to the previous page (351) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/