Search the transcripts » Search results


koop wordt toegestaan moeten opgeven of hy voor zin eigen reekening of voor een ander het bodheef gedaan

, voorts zal hy dadelyk by den toeslag en dien hij gedeclareerd heeft voor een ander te kopen of uiterlyk

's anderen duags voor de middags ten Kantore van de Notaris de Hoop, door Zejn preme paal of deszelfs

wettige gemagtigde noeren doen accepteren bij gebreke van het een of ander wordt de koop gehouden

op den eersten Man en het twede op den eersten november by de des Iaars achttienhon derd vier en twintig


Collection Overijssel » archive number 0122, Notarissen in Overijssel » inventory number 2058, 15. Hasselt, 15.2. Coenraad Jurgen Freislich, 1812-1837, 2044 - 2073 Minuten van notariële akten, 1812-1837., 2058


A ½ douzijn porselen Gerrit Mortien vijfenveertigent ½ „ Piet Tol Een Gulden Oe ƒ d= „ ½ JanW

. ten Hoorn twee gulden de Jadezelve twee Gulden twintig cents Jan Moes Hertig cents twee potjes

7 JJ: P. van der fluis drieen twintig Gulden een glazen kast Hend=r vysscher vijfenzeventig cents

h dourzijn porselei Zeventig cents ƒ K. dr Hr Joh=s ten Hoeve Lucas vanecken Een Gulden Zestig

½ d=e d Hendrik Overmeg twee Gulden twintigCix J dr d ƒ tachtig Cents Piet Visscher Zes kopjes


Collection Overijssel » archive number 0122, Notarissen in Overijssel » inventory number 2058, 15. Hasselt, 15.2. Coenraad Jurgen Freislich, 1812-1837, 2044 - 2073 Minuten van notariële akten, 1812-1837., 2058


als deselve tot heden bestaan en geheven worden of te eniger tyd daarop gelegt of daar van gekwen mogten

worden 3 de goederen worden verkogt met alle active en has zive servituten, uit en overwegen, eert

en gezegtig heden, lesten en lasten daaraan verbonden, be kend of onbekend uitgedrukt of niet uitgedrukt

in allen optegte maaron zouder ook ten aanden van den aart grootte of oelendingen voetstoots zonder

dat verkoperen tot enige Gelarantie der wegens zullen verpligt zyn 4 dadelyk na dat de verkoop definitif


Collection Overijssel » archive number 0122, Notarissen in Overijssel » inventory number 2058, 15. Hasselt, 15.2. Coenraad Jurgen Freislich, 1812-1837, 2044 - 2073 Minuten van notariële akten, 1812-1837., 2058


lezien voor Teelise tie der handteekeming van geteekende Simon van de Wal, wonende den Heer M=r Louis

Keizers gracht by de Goude Kelling No 524: Schouten Secretaris des Ambte otituëeren en volmagtig te

maken, zulks doende ter andere zyde gel Renkum door ons President van de Regtbank, in het Arron

verklaarden te lieb M:r Zacharia S Pyl, Vrederegter in het en wonende te Hasselt, Provincie Overijssel

N Leeuwen s en Maria van der Worff, en leven nd hebben en Overleeden zijn te Hasselt komparant ter


Collection Overijssel » archive number 0122, Notarissen in Overijssel » inventory number 2058, 15. Hasselt, 15.2. Coenraad Jurgen Freislich, 1812-1837, 2044 - 2073 Minuten van notariële akten, 1812-1837., 2058


Stocte N.o 1356 Op heden den tweden September dezes Iaaers duizend achthonderd drie en twintig compareerde

voor ous Coenraad Iurgen Freislele Openbaar Notaris residerende te Hasselt, Provincie Overystel in

tegen woordigheid van de nagenoemde en mede onder getekende Getuigen Moses Salousous van Kleef, houder

der Baute van Leening en Vleesch houwer wonende binnen deze stad in de nieuwstraat wyk 13 N=o 58

en verklaarde de Comparant wegens by hem in contante penningen ontvangene gelden op recht en deugdelyk


Collection Overijssel » archive number 0122, Notarissen in Overijssel » inventory number 2058, 15. Hasselt, 15.2. Coenraad Jurgen Freislich, 1812-1837, 2044 - 2073 Minuten van notariële akten, 1812-1837., 2058


stolte N.o 1363 Op heden den vierden October dezes Iaars duizend acht honderd drie en twintig, compareerde

voor ons lven raad Iurgen Frieslich, openbaar Notaris, resido rende te Hasselt, rovenal Overissel,

in tegenwoor digheid van de nagenoemde en mede ondergete kende Getuigen de Heer Willem Carel Stok

, Gepensioneerd eerste Luitenant met rang van Kapitea, wonende bii nen deze stad op de gragt wyk D.

N=o dertig zynde gaande en staande, deszelfs verstand en uitspraak ten vollen magtig, en om te Lesteren


Collection Overijssel » archive number 0122, Notarissen in Overijssel » inventory number 2058, 15. Hasselt, 15.2. Coenraad Jurgen Freislich, 1812-1837, 2044 - 2073 Minuten van notariële akten, 1812-1837., 2058


niet twee onderscheide„ „ne zegeld en roodlak ge„ „driekt, toegemaakte eendeloppe van Ordinair Schryfpapier

waarop stond De laatste testamenten door Jan Post & Aanigs en Gouds gemaakt zijnde bevonden

ten sterfhuize van wijlen Jan Cost te Zwartsluis in voege genoteerd en niet onderscheidene handen

onderteekend, op de binnen zijde van voorsr: ende loppeGezegde en deloppe door onzen Griffier

integenwoordigheid mede van Hendrik Post, zynde geopend zoo zyn daar in bevonden de by de superscriptie


Collection Overijssel » archive number 0122, Notarissen in Overijssel » inventory number 2058, 15. Hasselt, 15.2. Coenraad Jurgen Freislich, 1812-1837, 2044 - 2073 Minuten van notariële akten, 1812-1837., 2058


En verklaarden Comparanten deze Koop te zyn geschiedt voor een somma van honderd Veertig Nederlandsche

Guldens by den Comparant ter ene zyde ontvangen, welke dien ten gevolge dik derde aandeel in welgemelde

twee Bur ders Weideland by desen in vollen en Wettige Eigendom cedeert en transpor teert aan den

Comparant ter andere zyde onder afstand van alle Excepteerd en met belofte het zelve ten allen tyde

te zullen wachten en wharen voor de Evectie en alle opspraak over een kou stie de Wek aldus is tustchen


Collection Overijssel » archive number 0122, Notarissen in Overijssel » inventory number 2058, 15. Hasselt, 15.2. Coenraad Jurgen Freislich, 1812-1837, 2044 - 2073 Minuten van notariële akten, 1812-1837., 2058


groote afgegeven


Collection Overijssel » archive number 0122, Notarissen in Overijssel » inventory number 2058, 15. Hasselt, 15.2. Coenraad Jurgen Freislich, 1812-1837, 2044 - 2073 Minuten van notariële akten, 1812-1837., 2058


31 N:o 1934. Hijpotheek d. 13 Februarij 1835.

Voor Meester Jacobus van Riemsdijk, Openbaar No- taris van het Arrondissement Almelo, residerende in

de Stad Al- melo, Hoofdplaats van hetzelve Arrondissement, Provincie Overijs- sel en integenwoordigheid

Al- melo evengemeld woonachtig Dewelke, bij deze tegenwoordige akte, erkend, wel en wettig schul dig

te zijn aan den Heer Jan Harmsen, Koopman, wonende te Vrie Convan, Gemente van dien naam, Kanton Almelo


Collection Overijssel » archive number 0122, Notarissen in Overijssel » inventory number 31, 1. Almelo, 1.2. Mr. Jacobus van Riemsdijk, 1812-1852, 5 - 48 Minuten van notariële akten, 1812-1852., 31


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/