Search the transcripts » Search results


doorhaling van acht achtereen volgende woorden in den een en twin tigsten en twee en twintigsten

en de kosten dat de verbonden gebouwen, bij eene solide brandwaarborg maatschappij tegen trandschade

moeten vergekerd gehouden worden, zullende in geval van brand de assulantiepenningen in de plaats

der onder zetting toeden dat alle kosten, middellyk of onmiddellyk uit dit contract voort- vloeiende

bekend Waarvan akte in minuut opgemaakt te Beek op den datum in het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid


Historic Center Limburg » archive number 09.009, Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » inventory number 9156, Beek, Hoefer, F.G.J, 9156


dat alle kosten middellyk of onmiddellyk uit dit contract voortvloeiende zyn ten laste van den schuldenaar

Partyen verklaren, ook voor daden van gerechtelyke ten netvoerleggin domicilie te kiezen ten kantore

van den notaris bewaarder dezer minuut, aln De comparanten zijn ag my notaris bekend.

Doorgetaald: in den negende regel der eerste bladzijde twee woorden in den vier en twintigsten regel

der eerste bladzijde twee woorden den veertigste regel der eerste bladzijde vier cijfers en een woord


Historic Center Limburg » archive number 09.009, Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » inventory number 9156, Beek, Hoefer, F.G.J, 9156


N=o 2664 1405.

A Heden den zevenden Januari negentien honderd vijf verschenen, voor mij Frederic Gerard Jacob Hoofer

, notaris in het Arrondissement Maastricht ter standplaats Beek De heer Peter Hubertus Driessen, landbouwer

en zyne door hem bygestane en gemachtigde echtgenoote mejuffrouw Anna Smeets sonder beroep samen wonende

te Terhagen gemeente Elsloo, die verklaarden zoo te zamen als ieder hunner hoofdelyk voor het geteel


Historic Center Limburg » archive number 09.009, Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » inventory number 9156, Beek, Hoefer, F.G.J, 9156


N=o 441 1995 Buit voormeld crediet voort spruntende zal worden afgelost Byvoeging ean boven

staande zeven woor ten achter den veertig sten regel dezer blad zijde goedgekeurd H: W: E: J.

Op heden den achttienden December negentien honderd vijf zy voor mij Frederie Gerard Jacob Hoefer, notaris

, gevestigd te Beek verschenen:— de Heer Jan Willem Crombags, koopman wonende te Spaubeek, ook genaamd

Hubert Willem Crombags en de Heer Mathias Andreas Kerchtoffs, notarisklerk wonende te Beek de laatste


Historic Center Limburg » archive number 09.009, Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » inventory number 9156, Beek, Hoefer, F.G.J, 9156


N=o 2442 1405 S 2 Geboeken V Stem 3607 1 d Heden den achttienden Februari negentienhonderd vijf

ver scheen voor mij Frederie Gerars Jacob Hoeter, notaris in het Arrondissement Maastricht ter standplaats

Beek De heer Lemard Janssen, in algeheele geweenschap van goederen gehuwd wet Cornelia Driessen landbouwer

wonende te Stem, die verklaarde te hebben verkocht aan den heer Jan Driessen gehuwd met Catharina

vyf en tachtig centiaren en zulks voor de som van een honderd zeven en zevennln gulden, welke de verkooper


Historic Center Limburg » archive number 09.009, Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » inventory number 9156, Beek, Hoefer, F.G.J, 9156


Transport 589 80 73. — — op honderd drie en zeventig gulden 5.

Bouwland aa de Groenewald in de Heide kadaster Sectie A nummer 490. groot vijf aren vijf en zeventig

22 70 centiaren, geschat op twee en twintig gulden veertig cent Kavel D.

Bouwland op de Klouwen kadaster sectie Drum mer 1511 groot zesaren dertig centiaren, geschat op vier

A nummer 754, voor het geteel groot vijf en twintig aren vijf en twintig centiaren, geschat voor gezegd


Historic Center Limburg » archive number 09.009, Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » inventory number 9156, Beek, Hoefer, F.G.J, 9156


De kosten van inschrijving dier hypotheek zoo die door de verkoopster mocht worden genomen zyn ten laste

der koopers 6De koopers en hoogste bieders zullen des gevorderd stelleneen of meerborgen ten genoege

van den notaris welke borgen onder afstand van alle wettelyke voorrechten hoofdelyk met de koopers

of hoogste bieders verbonden blijvenTwee of mer koopers van voormeld perceel zijn hoofdelyk voor

OE en ieder kan voor een ander bieden en koopen, mitszetij dadelyk Letzij binnen vier en twintig ure


Historic Center Limburg » archive number 09.009, Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » inventory number 9156, Beek, Hoefer, F.G.J, 9156


N=o 2843 1445 Kantoor Meersse Register van voorloopige aangifte van publieke verkoopinge van roerend

goed deel 22 nummer 180 Den derden Juli negentienhonderd vijf verscheen te dezen tan tore de heer

Jean van Aubel Ryksklerk te Meersser gemaehtigde van den heefFrederic Gerard Jacob Hoefer notaris te

Beek, die verklaarde dat zijn lastgever zal overgaan tot de volgende ope bare verkoopingen van roerend

des namiddag ten vier ure te herberge Janssen te Stein in de Hal, welke ve kooping zal worden voortgezet


Historic Center Limburg » archive number 09.009, Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » inventory number 9156, Beek, Hoefer, F.G.J, 9156


zeven woorden en daarvoor in de plaats gesteld de volgende zeswoordende firma Volkert Balma te

Amsterdam Doorgehaald in den negen en dertigsten regel der derde bladzijde negen letters en in de

acht en veertigsten regel der derde bladzijde een woord.

Waarvan akte in minuut opgewaakt te Beek op de datum in het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van

Geregistreerd 10 Heunen 80 veetiensen Maart 800 138, 10110 73, rc=to 1046 1300 vyf tuei 120 en geen


Historic Center Limburg » archive number 09.009, Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » inventory number 9156, Beek, Hoefer, F.G.J, 9156


6. 56 Bocht 5. 0 Over gooebroven zonder roavoot 33 Een appothoor rantoro lo Ranstrlcht rege16

den drieentwintig februari 0p0

156 „„ dat. 1300 in vijf toot 945 1083. 120 J acroetotor Coot 121726 ƒ1 ontvangon novenstaand

bedrag van Een gulden vijfendertig ½ Cent va bewaanbra E


Historic Center Limburg » archive number 09.009, Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » inventory number 9156, Beek, Hoefer, F.G.J, 9156


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/