Search the transcripts » Search results


wonende te Middelburg getuigen, die deze met de comparanten en mij Notaris hebben onderteekend, onmiddelijk

Kraamer A: C Kaamen smit it 12aamer H Kasteleijn J Fraaneh J vanderklaet Nijland RMcaa notaris

Geregistreerd te Middelburg den zesden december 1800 zes en zeventig, deel 100, blad 1 verso vak

4, drie bladen en twee renvoyen Ontvangen voor regt van koop à 4% ƒ 64.

te zamen / 79 . met de 38 opcenten ad ƒ 30.02 uitmakende een honderd negen gulden twee cents De Ontvanger


Zeeland Archives » archive number 13.2, Notariële Archieven Zeeland, 1906-1915 » inventory number 1290, Tak, A.M., Middelburg, 1868-1895, 1280-1320 Minuten van akten, 1868-1895, 1290


transport 90 dertig centiaren 35 09 en nummer 1484 huis en erf drie aren 03 38 vyftig centiaren

Zamen groot dertien aren vyf en zeven 75 13 tig centiaren Perceel twee Een huis en erf staande

gende te Middelburg aan de Lange Noordstraat gemerkt L nummer 125 bij het kadaster be kend in sectie

D nummer 1483 huis en erf groot een are vyf en veertig centiaren.

en Zeventig deel vyf en vyftig, blad twee en zestig verso vak twee, houdende zeven bladen en vier renvoijen


Zeeland Archives » archive number 13.2, Notariële Archieven Zeeland, 1906-1915 » inventory number 1290, Tak, A.M., Middelburg, 1868-1895, 1280-1320 Minuten van akten, 1868-1895, 1290


De goederen zijn van het met uitzondering ver oogenblik der toewijzing af voor rekening het gemaakt

goud en en gevaar van de koopers voor alle schaden zilver waarvoor stest of gemis die daarover zouden

vyf ten honderd moet Ten derde De koopers betalen tien ten honderd boworden betaald / goed ven hunne

komende alle gen van Zestien woo verdere op deze verkooping vallende onkosten voor reden kening

Rrnt Op alle welke voorwaarden, de hierna te omschrijD B ven goederen, zijn verkocht aan de navolgende


Zeeland Archives » archive number 13.2, Notariële Archieven Zeeland, 1906-1915 » inventory number 1157, Slegt, P.P., Middelburg, 1863-1895, 1144-1163 Minuten van akten, 1863-1895, 1157


aan den Erflater voorgelezen en dadelyk daarna in tegenwoordig heid als voren door my aan hem afgevaard

of het voorgelezene zynen uitersten wil bevat waarop hy ter stond en alzoo mede en byzyn der getuigen

toestemmend heeft geantwoord= Gedaan en verleden binnen Middellen voornoemd ten kantore van my notaris

bodi beide wonende te Mis delbarg getuigen hiertoe verzocht - En hebben de Erflater de getuigen en

173, roro 135 recto geen rervoor een praavak Ontvangen voor recht drie gulden zestig cent ƒ 3.60


Zeeland Archives » archive number 13.2, Notariële Archieven Zeeland, 1906-1915 » inventory number 1157, Slegt, P.P., Middelburg, 1863-1895, 1144-1163 Minuten van akten, 1863-1895, 1157


Eenigblad Ly3 Te N=o 3526. Koopcontract.

Heden den vyf en twintigsten february achttien honderd vyf en tachtig verscheen voor mij Pieter Paul

Slegt, notaris standplaats hebbende te Middelburg, hoofd plaats van de provincie Zeeland, in tegenwoor

digheid van de twee nate noemene aan my notaris bekende getuigen- Mejufvrouw Suzanna HHendrica Blom

verklaarde te het ben verkocht onder belofte van vrrwaring als naar regten aan den heerhecdorus Wytman


Zeeland Archives » archive number 13.2, Notariële Archieven Zeeland, 1906-1915 » inventory number 1157, Slegt, P.P., Middelburg, 1863-1895, 1144-1163 Minuten van akten, 1863-1895, 1157


8 15 8 5 8 E . 5 4 6 16 158859 t.

daarvan gelyk mede jaarlyks de kwitantie van betaalde premie of brandschade en administratiekosten aan

den Heer schuldeischer of diens regtverkrijgende ter hand te stellen, verklarende de schuldenares

aan den Heer schuldeischer ingeval van brand voor zooveel noodig, nu voor als dan overtedragen alle

zoodanige actien en regten als, hij zelf in zoodanig geval als eigenaris van gemelde gebouwen ten


Zeeland Archives » archive number 13.2, Notariële Archieven Zeeland, 1906-1915 » inventory number 1157, Slegt, P.P., Middelburg, 1863-1895, 1144-1163 Minuten van akten, 1863-1895, 1157


5 1 wordende, voldoende borgen stellen, welke borgen zich, door de inkele opgave hunner namen

, hoofdelyk verbinden, tot de getrouwe voldoening der koopsommen en ongelden onder afstand van het

Ten tweede De goederen zijn van het oogenblik der toewijzing af voor rekening en gevaar van de koopers

, voor alle schaden of gemis die daarover zouden kunnen komen.— Ten derde De koopers betalen tien

stoelen aan idem voor twintig cent. 20 trog aan de hange voor vijf en tachtig cent 85 bank aan contant


Zeeland Archives » archive number 13.2, Notariële Archieven Zeeland, 1906-1915 » inventory number 1157, Slegt, P.P., Middelburg, 1863-1895, 1144-1163 Minuten van akten, 1863-1895, 1157


1de kinderen van wylen zyn goedgekeurd deze byvoeging van Vyf woor den in de plaats te stellen

van het doorgehaalde woorden de vyfenden tigste regel dezer bladzyde J VA WWWe De31 H.

Uiterste Wil Heden den Achttienden Maart achttien honderd vyf en tachtig Verscheen voor mij Pieter

van de twee nate noemene aan my notaris bekende getui gen Jacobus van Hartjer pakhuisknecht, wonende

van de na te noemene getuigen zakelyk opgaf zijn testament en uitersten wel waarvan door hem reeds


Zeeland Archives » archive number 13.2, Notariële Archieven Zeeland, 1906-1915 » inventory number 1157, Slegt, P.P., Middelburg, 1863-1895, 1144-1163 Minuten van akten, 1863-1895, 1157


Eenigblad Se N=o 3626.

Uiterste wil Heden den Zesden Augustus acht tien honderd vyf entachtig Verscheen voor mij Pieter Paul

Slegt, notaris standplaats hebbende te Middelburg, hoofdplaats van de provincie Zeeland, in tegenwoor

digheid van de twee nate noemene aan my notaris bekende getuigen Adriaan de Leisser oud een en twintig

jtar landbouwer wonende te Serooskerte, aan my notaris bekend. - Dewelke by deze verlangende te


Zeeland Archives » archive number 13.2, Notariële Archieven Zeeland, 1906-1915 » inventory number 1157, Slegt, P.P., Middelburg, 1863-1895, 1144-1163 Minuten van akten, 1863-1895, 1157


woordigheid van Johannes van der Kloes, candidaat notaris en Abraham Wisse, notarisklerk, beiden

wonende te Middelburg, als getuigen, die deze met de comparanten en mij Notaris hebben onderteekend

Wisse Notaris Met Geregistreerd te Middelburg den twee en twintigsten september 1800 vier en tachtig

deel u0 blad 159 voor- zyde vak 7. twee bladen zonder renvooi.

de ontvanger ba LJ: Bonricius ƒ1.20 Eenigblad Se N=o 3448. 1884: een Acte van Bewaargeving en


Zeeland Archives » archive number 13.2, Notariële Archieven Zeeland, 1906-1915 » inventory number 1157, Slegt, P.P., Middelburg, 1863-1895, 1144-1163 Minuten van akten, 1863-1895, 1157


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/