Search the transcripts » Search results1 1852. N=o 138.

Heden den Negenden Junij achttien honderd twee en vijftig Compareerde voor mij Johannes Io Sephrs

Verbunt Notaris in het Arrond is.

sement 's Hertogenbosch residerende te Bonmeer, in tegenwoordigheid van de na te noe men getuigen

in eens af te zullen terug geven welke terug gaag ten allen tijde zal hunnen en gevorderd worden


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » inventory number 91, Johannes Josephus Verbunt, 1846-1892, 86-161 Minuutakten, 1852


30 belasting daarvan voortaan te voldoen, doch dat het gedeelte daarvan hiervoor sub letter 6 omschreven

, door hem niet Vroeger zal kunnen worden aanvaard dan bij het overlijden van de langstlevende der

Verkoopsters, als blyvende het Vrucht gebruik van hetzelve, tot dat tijdstip ten behoeve van de laatstgemelde

Een verklaarden de Comparanten betrekkelyk het bij deze verkochte geene titels of eigendoms bewijzen

J Koninghs I Koningke L: Vd Voort 16608 E Trix ƒ 2208 JVMacent.


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » inventory number 91, Johannes Josephus Verbunt, 1846-1892, 86-161 Minuutakten, 1852


18: 2 setract uit het register van voorloopige A=o 250 Deel 11 aangiften, tot openbare verkoopingen

van roe„ : 420 rende goederen ten kantore van registratie enz teEdoxmeer.

Den elfden November 1852, compareerde ten dezen kantore de heer Hendri kus Justenus Dominicus van der

, by akte van den 16 January 1849 ten dezen kantore ge registreerd en in originale berustende.

4 December 1852, s naemiddags ten een ure, ten verzoeke en woonhuize van Jan Arntz landbouwer te Ledeuiker


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » inventory number 91, Johannes Josephus Verbunt, 1846-1892, 86-161 Minuutakten, 1852


behagen Krachtens de art 453. 454, 455 en 1122 van het Burgerlyk wetboek de noodige autorisatie de

verleenen tooden openbaren verkoop van voor schreven Goederen inge volge de plaatselyke gebruiken

in tegenwoordig heid van den toezienden voogd ad hoe der minderjarigen en met benoeming van

Verbunt, residerende se Bormeer het welk doende enz iet /L 7 Lassen Proe De Arrondissements regt

C. van Heurn J van Hiegenpoth De Officier van Justitie Pro se fiat, ut pelitiur.


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » inventory number 91, Johannes Josephus Verbunt, 1846-1892, 86-161 Minuutakten, 1852


Heden den eersten September achttien hon derd twee en vijftig, Compareerde voor my 10hannes Josephus

Verbunt Notaris in het Arrond is sement S Hertogenbosch residerende te Bormeer, in tegenwoordigheid

van de na te noemen getuigen De Heer Hendrikus Justinus Dominicus van der Voortkandidaat Notaris

en de lasten en voorwaarden van verkoop daarin vervat, verklaarde te stellen op: Ieder der vier

acht ontvangen tachtig cents regt is met 3 pepcenten Een Gulden Tien en een halve cents. ƒ110½ de


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » inventory number 91, Johannes Josephus Verbunt, 1846-1892, 86-161 Minuutakten, 1852


Regt: ƒ 2.40 „. 91.

NV0pin ƒ 3.31 Waarvan Akte Gedaan en Verleden te deffelt ten huize van de Weduwe Piter van Beckum

, op deeg, muund enjaar voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Paulus Gerrits Molinuar en Ian

van den Heuij, Landbouwer, beiden wonende te oeffelt als getuigen En is deze Minuut welke onder mijne

Ontvangen voor regt twee gulden veertig Centen zihde 38 Opc=t drie gulden een en dertig en een halve


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » inventory number 91, Johannes Josephus Verbunt, 1846-1892, 86-161 Minuutakten, 1852


Kandidaat Notaris te Bosmeer en Peter Wienen, daglooner wonende te Bergen als getuigen En is deze

Minuut welke onder mijne bewaring zal verblyven, onmiddellyk na algeheele voorlezing derzelve, door

de ge tuigen en my Notaris onderteekend, terwil de Testatrice in tegenwoordigheid van my notaris

en de getuigen verklaarde uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen onderteekenenW: V. voort

Gregistuurd te Bormeer twee Iulij Vondric en Vijftig deel Zes en twintig blad twee endeertig vak driie


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » inventory number 91, Johannes Josephus Verbunt, 1846-1892, 86-161 Minuutakten, 1852


6. 9. Artikel Twee Debed Transport noeten 10 hemdrok Johannes Laarakkers twintig Cente.

rs 11 ieur. Mathys van Emmerik dertig Cents aude 12 lappen.

Willem Notenan vyftigg Cents schul 14 rok Francis Willem twee guldens vijf en tachtig Cents buis.

tot 15 Antoon Martens vyf en negentig Cents d 16 broek dezelfve eene gulden Vijf en veertig Centen

20 152 85 95 „„ 1 45 10 45 1 55. 35 „ „ 10 9. 2565. 1. 2075. 1 40


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » inventory number 40, Gijsbert Joseph van Crimpen, 1829-1844, 25-51 Minuutakten, 1836


Brabaade in by zijn der na temelden getuigen, ter rekwisitie als voorzegd en mede in tegenwoordigheid

de zelfde genoemde Sehattens, de hier voor vermelde inventarisatie Vervolgd geworden, op de navolgende

wijze: Iu den Schop twee ladders eene gulden Tang en blaaspijp eene gulden vijf en twintig Cents

Twee schragen tachtig Cents Een zaag, gieter en waterpot eene gulden tachtig CentVier Eedige tonnetjes

en vier maadjes vyf en ze veertig Cents schap, riek en stoffer eene gulden.


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » inventory number 40, Gijsbert Joseph van Crimpen, 1829-1844, 25-51 Minuutakten, 1836


dertig, in presentie van laatstgenoemden, benevens van Henricus Dek„ „kers, rentenier, beide te

Wanroij woonachtig, getuigen hiertoe spe„ „ciaal verzocht, die deze na voor„ „ lezing, met de toeziende

voogd en mij Notaris hebben geteekend, decla„ „rerende de voogdesse niet te kun„ „nen teekenen als

(:geteekend) . Ermens, I: f. VD Heuvel, H. „ Dekkers en GV. Crimpen.

en een halve cents, hau 1/48dende een blad en geen renvooijen


Brabant Historical Information Centre » archive number 7048, Notarissen in Boxmeer, 1814-1935 » inventory number 40, Gijsbert Joseph van Crimpen, 1829-1844, 25-51 Minuutakten, 1836


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/