Search the transcripts » Search results2=o 2= 2½ 2½ 6=o 2=o Ein In den jare 1800 zeven en tachtig, den NegentiendenDecember, ten

verzoeke van Isabelle Charlotte Josephine ten Lande, we: e 1 duwe van den heer Josephus Joannes

ke, particulier, wonende te Amsterdam, uit eigen hootde en als moeder en wettelijke voogdesse over

boren uit haar huwelijk met genoemden ha ren overleden echtgenoot, genaamd Maria Gerardina Antonia,

D Francoise Arnoldina Maria Blancke, zon ver beroep, wonende te Amsterdam, I Gerardus Antonius Maria


North Holland Archives » archive number 1972, Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 464, 20. Willems, Johannes, 1887-1925, 463-2233 Akten, 1888


belangen van de in deze vertegenwoordigd wordende minderjarigen behoorlijk waargenomen.- Waarvan

Aldus verleden te Haarlem voornoemd, in tegenwoordigheid van den Heer Gerrit Cornelis Merens, Candidaat

Notaris en Jacobus van de Velde, Opzichter, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, mij Nosaris

bekend, die benevens de comparanten, den Edel Achtbaren Heer Kantonregter en mij Notaris, de minute

F. van Grieting J. lier A van Gzoelinn Voor echt erkend. Haarlem den 21 Mei 1888 Wed: S.


North Holland Archives » archive number 1972, Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 281, 11. Zutphen, Dirk Hendrik van, 1861-1880, 259-283 Akten, 281


deel 53, Numero 39 en tot zekerheid van bovengemelde vier denend drie honderd Gulden den Zeventienden

Octoba achttien honderd destig, in deel 68, Namen 90 als.

Twee woonhuzen en erven, een stuk Veelgronden verderen opstal en aanbehooren, genaamd by de veel van

legger van de) Gemeente Humrberk bekend en Sestie A Numero 699, als huis, der grootte van vyf en

twintig ellen 3 - 38 29 673, als huis, ter graotte van zes en Zeventig Mllen 76 en aroo te zamengroot


North Holland Archives » archive number 1972, Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 122, 10. Booy, Chrétien Jean Gérard de, 1857-1889, 111-169 Akten, 1863; nrs. 1874-2059


Nommer 72 74 75 7 71 73. 60 81 82 23 84 85 86 87 38 80 90 14: 144 171 175 71 177

170 181 181 182 183 184 5 1840 1 2 3 1 5 6 J3 310 11 12 13 14 15 16 17 18

19 24 21 Koopers Mard der Goederen kolenbak Holterman haard stel Hangje standaui sartet

1 80 een twintig 1 20 een tien 1 10 drietwee 2 veertig 4e 30 Twee 2 dertie twee

62 75 9 24 16 25 1 75 4 5 4 25 3 50 3 25 8 75 7 50 50 1 1350 250 250 6 7. 7 5


North Holland Archives » archive number 1972, Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 155, 10. Booy, Chrétien Jean Gérard de, 1857-1889, 111-169 Akten, 1879; nrs. 9001-9195


57 N 7399 Procesverbaal van Teiling en Toewijzing In den jare achttien honderd zeven en zestig den

zeven en twintigsten AApril Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van: Den Heer Hendrik Christiaan Tombergh

, makelaar, wonende te Haarlem, in zijne hoedanigheid van gemagtigde van den Heer Albertus Bots,

onder de hand geteekend; en welke volmagt na door den Heer Lasthebber, in tegenwoordigheid van my notaris

en de getuigen voor Echt erkend en ten blijke daarvan door den Heer Lasthebber, mij notaris ende getuigen


North Holland Archives » archive number 1972, Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 235, 8. Meeuwen, Henricus Adrianus Franciscus Daniël, 1852-1869/1870, 207-240 Akten, 1867; nrs. 7184-7517


N:o 9791 Van Joeker De Eerste Grodte uitgegeven ten ve reck van maan den scheeldersche den Vyf

en twintig sten October acht tem honderd drie en negentig Jd Hijpotheek Heden den een en twintigsten

October achttien honderd drie en negentig verscheeren voor Barthalomeus Arnoldus van der Maden, notaris

standplaats hebbende te Haarlem: de Heer Cornelis Anthonie Joekes, notaris wonende te Haarlem, en

De Comparant Huijkman verklaarde ter leen te hebben ontvangen van en alzoo schuldig te zijn aan den


North Holland Archives » archive number 1972, Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 344, 13. Maden, Bartholomeus Arnoldus van der, 1870-1893, 299-344 Akten, 1893; nrs. 9651-9808


Rookmaaker 1 Aug: 30 N=o 4297. A:o 1851. Veiling en ophouding.

In den Jare Achttien Honderd Een en Vijftig; op Zaturdag, den dertigsten Augustus heb ik AEgidi„ „us

Walaardt Sacré, Notaris te Haarlem, in de provincie Noord Holland, in tegenwoordigheid van de twee

natenoemen en beide mij Notaris bekende getuigen, ten verzoeke en in tegenwoordigheid van den Hel

Edelen Heer Jan van der Vlugt, Makelaar, wonende te Haarlem voornoemd aan het Spaarne wijk 2 Numero


North Holland Archives » archive number 1972, Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 97, 6. Walaardt Sacré, Aegidius, 1843-1857, 80-108 Akten, 1851; nrs. 9250-9380


Per Transport 500. „ voor uitgetrokken waarde van Vyf honderd gulden 500. „ Ten Derden.

Het hiervoren onder Numero vyf omschreven huis en erve in tuin in gang nevens dit perceel gelegen, staande

en gelegen te Haarlem in de Lange Bagynestraat, geteekend wyk 1 Numero 9.96, in den perceelsgewyzen

Numero 1382, huis, erf en gang, ter groot te van drie roeden, voor de daarvoor uitgetrokken waarde van

Ten Vierden Het hiervoren onder Numero zes omschreven huis en erve, staande en gelegen te Haarlem in


North Holland Archives » archive number 1972, Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 210, 8. Meeuwen, Henricus Adrianus Franciscus Daniël, 1852-1869/1870, 207-240 Akten, 1854; nrs. 556-722


in tegenwoordigheid van Fredrik Woutman Junior en Johannes Petrus Geerlofs beide Kantoorbedienden,

en te Haarlem woonachtig.

als getuigen mij notaris bekend; die met den Comparant en mij notaris deze, onder mijne bewaring geblevene

minute, onmiddelijk na gedane voorlezing hebben onderteekend.

J. Schackman pWoutman Jn WAeerlis Jan Heeuwen Atorden


North Holland Archives » archive number 1972, Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 233, 8. Meeuwen, Henricus Adrianus Franciscus Daniël, 1852-1869/1870, 207-240 Akten, 1866; nrs. 6543-6860


geen Een Wyders is tusschen partyen overeengekomen en bepaald: dat het verkochte van reden voor rekening

en risico des koopers is en aan hem overgaat vrij van by.

pothekair verband, in den staat waar het sich thans bevindt 001 legeven, de koopakte te teekeren

verdert doen wat noodig zal hin eden ing Februari 1899 Haarlem den A. J.

de onrvana ƒ1.20 terkrule 8. J A. de Bordes e e e t e e ter t n in deel 67 nommer 32


North Holland Archives » archive number 1972, Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 542, 22. Bordes, Pierre François de, 1893-1924, 525-1423 Akten, 1899; nrs. 1920-2060


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/