Search the transcripts » Search results


ƒ 297:70

medaillon vijf en veertig Gulden

Een goudenringper gro op twee Gulden

Zes zilveren lepeltjes, een dito scheppertje en twee

nen, de kleederen en het gemaakt goud en zilverwerk ter somma van


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 448 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 18. Merens, Gerrit Cornelis, 1882-1905 » 441-723 Akten » 1886; nrs. 1150-1347


Totaal dezer verkooping ter somma van Vijfhonderd een en

Het tafel of nummergeld dezer verkooping bedraagt eene som van

De in dit proces-verbaal niet vermelde volgnummers zijn of opgehou

Met al het bovenstaande is men verkzaam geweest tot des namiddags

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal ten dage, jare en plaatse


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 448 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 18. Merens, Gerrit Cornelis, 1882-1905 » 441-723 Akten » 1886; nrs. 1150-1347


De korper treedt op heden in het genot en het bezit

van het verkochte en zal de grond en andere las

ten waarmede het bezwaard is van den eersten

zoo heerschende als lijdende die ze hebben of waarmede ze belast

zijn, zoodanig en in dien toestand waarin zij zich op heden be


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 448 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 18. Merens, Gerrit Cornelis, 1882-1905 » 441-723 Akten » 1886; nrs. 1150-1347


leging hebben onderteekend.

J=s van EhJ

Vinde Velde

Meerens.

Notaris


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 448 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 18. Merens, Gerrit Cornelis, 1882-1905 » 441-723 Akten » 1886; nrs. 1150-1347


N=o 1180

op reden den Derden Maant

rende te Haarlem, provincie Noord-Holland, in tegenwoordigheid der na te

nende te Haarlem, ter eenre, minderjarig, ten deze by

te Haarlem, eerder weduwe van den Heer 104l4 Nw45 N 445, thans


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 448 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 18. Merens, Gerrit Cornelis, 1882-1905 » 441-723 Akten » 1886; nrs. 1150-1347


vijftien Gulden op heden

vier woorden in den twee en

W J. M. Troct

die lastgeving betrekt, gehecht aan de minute van een contract van plaats

vervanging verleden ten overstaan van mij Notaris en getuigen te Haarlem den


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 448 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 18. Merens, Gerrit Cornelis, 1882-1905 » 441-723 Akten » 1886; nrs. 1150-1347


Op heden den Vierden Maart achttienhonderd zes

rende te Haarlem, provincie Noord-Holland, in tegenwoor

digheid van den heer Jacob van Ek Jacobs zoon, Candidaat. No

taris en Jacobus van de Velde, Opzichter, beiden wonende

Dewelke genegen zijnde om over zijne na te latene goe


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 448 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 18. Merens, Gerrit Cornelis, 1882-1905 » 441-723 Akten » 1886; nrs. 1150-1347


woord in den negen

tienden regel van ande

eene partij dagen oud papier en een loketkastj

een oude kast met diverse rommeling twee

negen platen in vier listen en een albuem


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 448 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 18. Merens, Gerrit Cornelis, 1882-1905 » 441-723 Akten » 1886; nrs. 1150-1347


Meuselen en zoo voorts vier duizend Gulden

Totaal zes duizend negen honderd Gulden. ƒ 6900

leden wegens een aan haar besproken legaat eene som van

de overdraght aan den heer van Dennep te Haarlem

helen heeft genoten eene som van Een duizend vijf hon


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 448 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 18. Merens, Gerrit Cornelis, 1882-1905 » 441-723 Akten » 1886; nrs. 1150-1347


Op heden den zeventienden Maart achttienhonderd

heb ik Gerit Cornelis Merens, Notaris, residerende te Haarlem, poo

vincie Noord Holland, mij begeven ten stafhuize van den heer

hebbende te Haarlem in de Zijlstraat, Numero 71. en aldaar op den

aldaar tot bewaring van de rechten van partijen en van allen die


North Holland Archives » archive number 1972, inventory number 448 » Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem) » 18. Merens, Gerrit Cornelis, 1882-1905 » 441-723 Akten » 1886; nrs. 1150-1347Refine your search using the following filters


Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/