Search the transcripts » Search resultsƒ20240 5060 2. 02 ƒ255.02. en twintig erk.t U.

Gereg te Apringedaan den vyfden february achttien honderd zeven en twintig Deel veer- tien folio Zeven

en vyftig recto vak vier, vyf en zes.

Ontvangen twee honderd twee Gulden veertig Cents voor regt van Verkoop, zes Gulden een en dertig Cents

voor opcenten en zes en twin tig Gulden een en dertig Cents voor de verhoo- gingen van het Syndicaat


AlleGroningers » archive number 85, Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811-1935 » inventory number 70, 2. Archief van notaris Elias Dull, 7-81 Minuten van akten, 1812 - 1832, 70


exp: ant: 29 line zegelt rek rysj ƒ1.01Diensvolgens hel ik ten verzoeke als boven gesommeerd

genoemde Anje Klasen en Klaas Luur, in qualiteit als boven als crediteurenvan een mededeelgenoot

in voorzeide ongescheiden boedel om ter gemelde plaats en uure present te zyn by die scheiding en

verdeeling en zulks ter voldoe= ning aan de Notificatie door de gesommeerden ge= daan den 18 July 1800

Declarerende dat er zowel in hun afwezen als by zyn, tot de bedoelde scheidengendeling zal worden geprocedeerd


AlleGroningers » archive number 85, Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811-1935 » inventory number 70, 2. Archief van notaris Elias Dull, 7-81 Minuten van akten, 1812 - 1832, 70


9 Co Voor Meeeter Elius Dull Openteuur vontum, reriderende te Appinc dum haofd plaats van het zelfde

Kwartier, pruvcncie Gooningen en in te genwoardigheid van negenaemde en andergetekende getuigen is

te wezen ter zake min te leen onteringene Cn AMmnijer tante penningen aan Expo Masten zemheettineman

lyke aan zijnen Crediteur ter wanneteve van denzelven viet percent in terect te betalen, voor de eerstenwel

verechijnende op promo nei anht tien honderd anhiten twintig in zoo van jaar het jaar, ten tijde van


AlleGroningers » archive number 85, Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811-1935 » inventory number 70, 2. Archief van notaris Elias Dull, 7-81 Minuten van akten, 1812 - 1832, 70


Jr 50 Gulden ƒ 2000:-„ Verklarende partijen dat daarvan voor zoo veel hun bekend is geene aankomstbrieven

bestaan of eenige overschryving heeft plaats gehad.

Zoodat de nalatenschap, welke met geene schulden is bezwaard, bedraagt eene waarde van Veertienduizend

erven van Derk Doewes Huizinga deelen voor een derde ter Som van Vierduizend negenhonderd vyf entachtig

ieder dier drie erfgenamen, te weten: Luitje Tonnis Dyke ma Anje Ionnis Dykema en de kinderen van Reinje


AlleGroningers » archive number 85, Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811-1935 » inventory number 113, 3. Archief van notaris Synco Reijnders, 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861, 113


In plaats van de Vier doorge haalde woorden in de vyfde regel van inderen te lezen Derk Cornelis Buning

T TS G H S Rik D C B H.C. V.

Ap Dat wanneer de Schuldenaren in gebreke mogten blyven om hoofdsomof interessen, zoodrae de hoofdsom

vorderbaar of de rente verschee nen zal zyn, te voldoen, alsdan de schuldeischer en diens regt verkrygenden

, onherroepelyk zullen gemagtigd zyn, om na eene gedane sommatie of aanmaning tot betaling, de verhy


AlleGroningers » archive number 85, Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811-1935 » inventory number 113, 3. Archief van notaris Synco Reijnders, 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861, 113


C 38 185 10 Voor Meester Synde Rlynders Notaris tekd Eende te Appingedom, accordissement Afhin

gedane, provintie Groningen en in tegenwoordig n ge mede en dergeteekend heid der twee natenoemene

en tuigen, zyn gecompareerd: Klaas Ekkes de Graaf van beloep daglooner en Trientje Ians Hollenga zonder

verklaarden wettig en wel ieder onder hoofdelyk Verbani= schuldig te zyn aan Pieter Jans de Boer

Voor het gebluik van deze gelden nemen de schulde naten aan, om daarvan voorlyks op den eersten Mei


AlleGroningers » archive number 85, Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811-1935 » inventory number 113, 3. Archief van notaris Synco Reijnders, 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861, 113


4 214 Op heden den vyfden October achttienhonderd Vieren Veertig dis voormiddags te tien Uren, ten

verzoeke van= Aaltje Pieters Groothof, Schoenmakersche wonende te Bierum Weduwe van Albert Tiemens

wonende te Holwierde als voogd over de drie minderjarige kinderen van wylen Grietje Pie ters Groothof

door deze in echte verwekt by wylen Jan Innex Pultena met name Hilje oud tweeëntwintig jaren Onne oud

Vyftien jaren en Gerhardus oud twaalf jaren; - in tegenwoordigheid van An dries Pieters Groothof gemeld


AlleGroningers » archive number 85, Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811-1935 » inventory number 113, 3. Archief van notaris Synco Reijnders, 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861, 113


af 219 borderels berorgd Voor Meester Synco Reynders, Notaris residerende te Appengedam, Arrondissement

Appengedam, Provincie Goningen, en in tegenwoordigheid der twee natenoemene getuigen is gecompareerd

Jacob Klaassen Arkemd van beroep Wagenmaker woonachtig te Appinaedam aan my Notaris bekend, dewelke

verklaarde schuldig te zyn aan Tjakko Tokkes Huisman van beroep koopman wonende te Greningen, hierbij

penningen; Voor het gebruik dezer penningen neemt de debiteur aan om daarvan jaarlijks op den eersten


AlleGroningers » archive number 85, Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811-1935 » inventory number 113, 3. Archief van notaris Synco Reijnders, 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861, 113


Zafschanstaaf 165 R 17 Voor Meester Sijnco Keijnders Notaris residerende te Appingedamn Arrondissement

Appengedam, Provincie Groningen en in tegenwoor digheid der twee natenoemene getuigen, op heden den

vijfden Iulij achttien honderd vier en veertig des voormiddags ten acht ure ten sterfhuize van natemeldene

Anje Klaassens Venhuizen staande ondert Zandt geteekend met nummer 180 alwaar zij inwoonde bij natemeldenen

Menno Geerts Bos zijn gecom pareerd: 1=o Pieter Klaassens Dijk van beroep Landbouwer wonende onder


AlleGroningers » archive number 85, Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811-1935 » inventory number 113, 3. Archief van notaris Synco Reijnders, 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861, 113


„ „ „ 37½ 11½ 49.

Geregistreerd met een blad zonder renvooi te Eppengedam, den zesentwin tigsten Augustus 1800 vierenveertig

deel zes tnveetig, folio eenenzestig recto vak een en twee; ontvangen Zevenendertig en een halve

cent voor regt uitmakende met 38 opcenten negen enveertig cent.

De Ontvanger ad intersm. Van Seer.


AlleGroningers » archive number 85, Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811-1935 » inventory number 113, 3. Archief van notaris Synco Reijnders, 84-157 Minuten van akten, 1832 - 1861, 113


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/