Search the transcripts » Search results


eten de eegendom van vyfen twintig Cenndere en vyfen

vyftig roeden belmild land te lnsterwyk mert gelegen zul

Eende jaarlykack tot wuete huur dien honderd en twintig

de heere weg bekniet ten weuwen aan het Goolmeer maar en dricolaus

helft aan de vyf knderen van Martje Stomme, Ventweden ze mete be


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 78 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 2. Archief van notaris Elias Dull » 7-81 Minuten van akten, 1812 - 1832 » 78


van der Laan en de medwine van Jan Klueeus, ten zinder

an Ties Scherplins, en ten meeten de scheidingelaat.

Een parceel ten noorden moeten en zuiden aan een laan

en ten meeten de medwme Jan Klacenc. Een parceel ten

naarden en neten aan een laan ten zunen de medume nn


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 78 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 2. Archief van notaris Elias Dull » 7-81 Minuten van akten, 1812 - 1832 » 78


ƒ 3. 78

dienetluur, mede hier maanailitig die deze nu

gedane noarlezinge met de comparanten en an

Geregd met een blad, een ren vooi te Apprisgedam.

35 opcenten drie gulden acht en zeventig


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 78 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 2. Archief van notaris Elias Dull » 7-81 Minuten van akten, 1812 - 1832 » 78


Miculuus Atel Geermm, naur reclineerd en twilstie guldens. Alle de

lucce goederen ander momers wijf noor zes duizend Zeven Emmeerd vyftig

guldens vyftig Cents, om dezelve ner den eersten miiainstaande te ver

voeren, en in contanten veertien lunneerd negen en zeventig guldens zestien

Aan Gerrit Sieuwheede Veaer het koopleluit min zyn getuikt eigendom voor


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 78 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 2. Archief van notaris Elias Dull » 7-81 Minuten van akten, 1812 - 1832 » 78


aan den stadzweg bi Anpingidam, doende jaar

lyks op Medwinker aan de kerk aldaar tot

te betalen naar Zandrigte en op de vastge-

den stadzweg, ten oosten aan den verkoper ten zuiden den

Heer en Meester Lyphart, en ten westen de Heeren Halsema


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 78 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 2. Archief van notaris Elias Dull » 7-81 Minuten van akten, 1812 - 1832 » 78


Zes, welke voor den tyd van drie agtereenvolgende

jaren worden verhuurd, om dezelve alzoo te ver

voor zoo verre het bouwland is, na den oogettyd

en voor zoo verre het groen is, op sint maarten.

alles zoogoed en kwaad, groot en klein als deze goederen


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 78 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 2. Archief van notaris Elias Dull » 7-81 Minuten van akten, 1812 - 1832 » 78


poelman in vuiling af zulks accepterende naar hem

zelve en in zijne Kmaliteit gemeld hure belmuringe

zestig noeden lind, alles eigen grond, stuande en gelegen ander tit wie

die in na volgende parcelen waarvan hit heem is bet niet ten noowen

aan humas Pieters Bor en Cumbarten, ten oosten Jan Kornelis Bugten zui


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 78 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 2. Archief van notaris Elias Dull » 7-81 Minuten van akten, 1812 - 1832 » 78


om op mei annchaande te reatikueren, gemventunseerd ander nuner net

tien Eene wnderhand arlie olligatie van den negentienden zuly achettien hunderd

negenentwintig, ten laste an Summe Pieter Kmzinge en vrouw groot duizend

guldens na mer en een half percent. Gemnentamileer onder numero negentien

Eene dito van den zeventienden July en littien tinneerd en inhittien, ten lete van


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 78 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 2. Archief van notaris Elias Dull » 7-81 Minuten van akten, 1812 - 1832 » 78


De Conditien uan verkoop dever de Comparanten ley

dezen aan ans opgegeven, beetuim in de volgeme

gepresenteerd, zoo als te by de ennaaring worden lieven

den, die de koopers wegene vermindering van maarde niet zullen

worden verdeligd en in lomme einden en mietten zyn gelegen, uoer de


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 78 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 2. Archief van notaris Elias Dull » 7-81 Minuten van akten, 1812 - 1832 » 78


lucle en tilleure goederen in of op hetzelve aannezig. Ao=

tikel twee De uanuaring der landeryen zal zyn op Gregarie

en van de gehuuwen op primo mei aanstuumde zullende

alle lasten op het land vnn of den eersten dezer, en op de getommen de perto

rekening van den koper beginnen te lopen, Artikel drie De beterling der koop


AlleGroningers » archive number 85, inventory number 78 » Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811 - 1935 » 2. Archief van notaris Elias Dull » 7-81 Minuten van akten, 1812 - 1832 » 78Refine your search using the following filters


Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/