Search the transcripts » Search results


negenentwintig weiland eenen Vijftig roeden en vijftig ellen, sectie C nimmer twee en Zestig Weiland

negenen- tachtig roeden negentig ellen, vierenzes- tig dennenboeu vier roeden twintig ellen Vjf en zestig

roeden en Zestig ellen, tweehonderd en twee weiland Achtenzeventig roeden en zeventig ellen drie honderd

acht en dertig weiland zestien roeden en tien ellen, - driehonderd negenen dertig huis en erf Zeventien

een bunder acht roeden en veertig ellen vyf honderd en veertig Veldgrond zes entwin tig roeden en dertig


Drenthe Archive » archive number 114.45, inventory number 33 » Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887 » 1-62 Minuten; 1843 - 1887 » 33


ƒ1868


Drenthe Archive » archive number 114.45, inventory number 33 » Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887 » 1-62 Minuten; 1843 - 1887 » 33


57 17 69 de te lij


Drenthe Archive » archive number 114.45, inventory number 33 » Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887 » 1-62 Minuten; 1843 - 1887 » 33


Geschloit behaalde en uit krachte van de bij de hiervoor omschrevene akte verleende onherroekelijke vol

„ „magt ten laste van Predrik Zendruks scholten voornoemd verklaarde voor„ „nemens te zyn om op tieden

ten gevolge van de openbare aankondiginden welke daarvan naar plaatselijk gebruik zijn geschied te

willen overgaan van de hierne te beschrijvene goederen tot de provisionde verkoop of insate welke zal

van den verkoop bevinden en zoo en in dier voegen de everMaar daartoe is geregtigd en verzligt dat


Drenthe Archive » archive number 114.45, inventory number 33 » Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887 » 1-62 Minuten; 1843 - 1887 » 33


N 30 Ao 1860. ids 5 tor taris vo HooNo nelius berg l nmes isen n nde e te ijn te te id nde een land

2 D 6 ed rceel langs wijke id wijde En. - sche


Drenthe Archive » archive number 114.45, inventory number 33 » Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887 » 1-62 Minuten; 1843 - 1887 » 33


lte det ten mi


Drenthe Archive » archive number 114.45, inventory number 33 » Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887 » 1-62 Minuten; 1843 - 1887 » 33


te Doogeveen kadastraal bekend in Sectie C numero 2611 westelijk gedeelte groot uamna eenenzeventig

roeden twintig ellen Het hout op dit Pperceel staande wordt afbedongen om gekopt te zyn voor sint

Hoogeveen en aldaar kadastraal voorkomende in sectie C. numero 264 oostelijk gedeelte en numero 4 groot

aandeel in de wijke en een pad aglange dezelve naar en van de eenendertiggste wyke en zyn met gelijk

met een aar„ „lyksaken erkacht van acht gulden op cent Maartene te betalen door de kooper van perzeel


Drenthe Archive » archive number 114.45, inventory number 33 » Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887 » 1-62 Minuten; 1843 - 1887 » 33


18 Extract mit het Begister van voorloopige aangiften van open Dare verkoopingen van roerende goederen

deel 3 numero 232. — den achttienden Januarij achttienhonderd negenenzestig compareerde M.r HendrikJan

Carsten Notaris te Hoogeveerte kennen gevende voornemens te zijn om op heden overtegaan tot hethouden

van de volgende lopenbare verkoopingen als: Opheden vond om zeven wie ten huize van Jan warmels kastelein

te Hoogeveer ten verzoeke van de Regenten van het Arm- verkhuis te Hoogeveen van een perceel welke-


Drenthe Archive » archive number 114.45, inventory number 33 » Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887 » 1-62 Minuten; 1843 - 1887 » 33


Bekorten zyn = Zeper ƒ1.38 rputr 3.31½ Mhrijve 1.80 449 tie aal oot veer te e ven


Drenthe Archive » archive number 114.45, inventory number 33 » Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887 » 1-62 Minuten; 1843 - 1887 » 33


No 254 P V Extract inn het register de voorloopige aangisten van openaare aankondigingen zegge verkoo

spingen van roerende goederen deel numero 2088 Den tienden November achttien hon„ „derd achtenzestig

compareerde M=r Hendrik Van Carsten Notaris te Hoogeveen verklarende vooor heden doond bij inzale nemens

te zijn om op en of den vierentwintiggten Nooember eerstkomende bij palmslagtelkens des avondst zeven

we ten huize van de Erven weduwe Albert Zeringe te Roogeveen overtegaan tot den openbaren verkoop


Drenthe Archive » archive number 114.45, inventory number 33 » Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887 » 1-62 Minuten; 1843 - 1887 » 33Refine your search using the following filters


Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/