Search the transcripts » Search resultssen op Lendend Guldlen Nventwintig mitte mondelenen rechten en Aweentranten onderkenadjes op dertien

Gul dend Zesendertig kal Aueten en resontaente 9 rerkluiten op achttien Gulden Reenveertig lennen beakden

of mren resten Gulden tepwille natueren rekten op achttien Gulden Veertien dito onderbruiken op taaald

. med datte velk lhite opmerte snlen En streeste dito op egen Gueden -- . vijf cwaehittie op een Gulden

paat gunden nlletjes Eeven gzen 100 182 i 6y- 25121177 n 91 2 78 9 55.— 7 = 1 3 5.= 750


Drenthe Archive » archive number 0114.45, Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » inventory number 32, 0114.45 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887, 1-62 Minuten; 1843 - 1887, 32


No 441. No 1869


Drenthe Archive » archive number 0114.45, Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » inventory number 20, 0114.45 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887, 1-62 Minuten; 1843 - 1887, 20


2 Extract uit het Register der voorloopde aandesten van den- „bere verkoopingen van roeronde goederen

deel 11 numero Een vierentwintigsten January achttien honderd negen en vyftig, Compareerde Jchans Juliy

Brinks Paalman Notaris Klok ter boodereen, in hoedanigheid van daartoe by procuratie gemagtig- „de van

Mr Hendrik Cantoarten Notaris testogevien verklarende dat gemelde zyn lantgever voornemens is om op

de op de oostkant van de tiende wyke benoorden de Ver erdyte inde gemeente Ruinen en zulks ten verzoeke


Drenthe Archive » archive number 0114.45, Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » inventory number 19, 0114.45 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887, 1-62 Minuten; 1843 - 1887, 19


3 2 meest met deen Trenlehalen en laten met n schutman en ten deele dren Aankoofd staande huvelyk wet

hume respectin echt gementen Willigje Geert Bulden en Evert slend Malde mer aandeelen Anmersuy Gog bij

versterf op hune konderen en erfg nader zyn vargegaan smidding en in din negen dat rend Jam schalen

en zyne kin Deren geramentlijk van de eenen en speetje ren schalman en hene beide konderen geranntlyk

J: E: V:L 8 JE 9 J E N V 1353 Jm J LB 8 1 6 gemeente Lendmalde en il in Andrentste van lebuttonhuiren


Drenthe Archive » archive number 0114.45, Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » inventory number 17, 0114.45 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887, 1-62 Minuten; 1843 - 1887, 17


_o ƒ 18


Drenthe Archive » archive number 0114.45, Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » inventory number 28, 0114.45 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887, 1-62 Minuten; 1843 - 1887, 28


Twee dito aan denzelfde voor eer gulden Oosternuis Raddbou- Twee dito aan van voor ver in de geeente

zuidwolde gulden vyfen twintig Cents 7 Twee Vecto aan denzelfde voor zeven ged cents den vj 35 7. erhagende

te zamen de som van eixhon erd Vier en tachtig gulden en vyf en vy cents 1186. 55. tig Zynde er borge

gesteld voor een bedra =ee en negentig gulden van twee konde en twintig cento 9625. gehouden op dag

en van Dert ten Heuvel jinior landhouwer van beroep beid wo Voogeveen als getuiken die benenende vens


Drenthe Archive » archive number 0114.45, Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » inventory number 30, 0114.45 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887, 1-62 Minuten; 1843 - 1887, 30


minute dezes welke in mijme bewaring is gebloven onwitdelijk na voorlezsing nevens mij Notaris onderteekend

snnme knemn A.

S.

Kolfhos Aoe Marten Qratis geregistreerd te Hoogeneen den zeven- en twintig Mei 11800 achtenzestig deel

48 folio 34 ver50 vak 5. renblad twee renvoyn de Omrunon medd


Drenthe Archive » archive number 0114.45, Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » inventory number 32, 0114.45 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887, 1-62 Minuten; 1843 - 1887, 32


vractante ter Ehraazijde daarn nmid dels eene rente betalen aan hier ten honderd, ingaande op den wy

den indienstbiedin oeely en eikthur de eerste heereen jaar he die in zyn en ma vervolgers telken zene

opllemeltdenden paaran akte Gedaan en verleden te Nungereen ten kentmen van Jan Notaris op helben den

En selden de Liagenen ten ende getuigen de ante Ared een in qzyze lerering is geldeeerd na mantering

dens wij dsithin onderteekend J Pad diny p GRethuldes D Kaster 4 venker m a Marten Gergistreerd te Hoogenen


Drenthe Archive » archive number 0114.45, Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » inventory number 25, 0114.45 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887, 1-62 Minuten; 1843 - 1887, 25


Spveden den eementwintigste dmaet acht toendhonderd konzertig de voorhemeddag on Aure enhuize van Multarinn

dosserhuis, laste reen atuinenomparende voor ingemeezen den wurJan sarmen Notaris renderende tHoogine

van beroepmyvrouwe en rigaehuidien ritto en geweere overhaard voommens reden ten voorstrag van my NNotarid

van hurie een. deverkuring gscheedt voor raeot een vanon nan van den tyden inde op neden en eendegeneeden

van iedere guiden zoo numprys ven cents hun en geld moeten betale nin vooldoen der kel 1 Arutie arie


Drenthe Archive » archive number 0114.45, Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » inventory number 29, 0114.45 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887, 1-62 Minuten; 1843 - 1887, 29


ane 6 7 8 parant verhooren in de getuigen de minute dezer welke mmyne bewaring is gitteein onmiddelige

na voorle zing mom mij Noarij onderteend edoor Je msulmen 88 9875 2 ƒ 232.40 Vn Saat 84.30 52.70 98.90

9705 MManten ƒ 1269.10 ƒ1021.20 Geregistreerd te Hoogeven den negenen. twintigsten January 1800 zes

en zestig deel 15 folio 17 rcto vak 8, drie bladen gee rewoni. ontvangen voor regt ƒ 46. 40 voor 38 openten

ƒ 17.63 te zamen vierenzestin gulden drie en een halve cent.


Drenthe Archive » archive number 0114.45, Notaris mr. Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen » inventory number 28, 0114.45 1. Mr. H.J. Carsten Hoogeveen 1843 - 1887, 1-62 Minuten; 1843 - 1887, 28


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/