Search the transcripts » Search results


12 Februariyj 1836 AVlegete doChel van Koggen te brecken


Gelders Archive » archive number 0168, Notariële Archieven 1811-1925 » inventory number 944, 49. Standplaats Heumen, 49.1. J.H.C.A. Payen, 944


Grosse 3 R 45 Voor Jules Henri Cesar Auguste Payen openbaren Notaris residerende te Heumen Kanton

getuigen zyn verschenen Adrianus van Hout, Klompenmaker, en Johanna van Aanhout, zyne Ehevrouw, die

hy ten navermelden einde autoriseert, wonende te Neerasselt; Die by deze verklaarden een voor al en

al voor één, wegens aan hun vóór het passeren dezer ter leen voorgeschotene gelden, wettig en deugdelyk

schuldig te zyn aan en ten behoeve van den Her Willem Diderik van Roggen, Notaris en Vrouwe Jeanneste


Gelders Archive » archive number 0168, Notariële Archieven 1811-1925 » inventory number 944, 49. Standplaats Heumen, 49.1. J.H.C.A. Payen, 944


P Sammarij vanpoor 102 het Gerrito e Heumer


Gelders Archive » archive number 0168, Notariële Archieven 1811-1925 » inventory number 944, 49. Standplaats Heumen, 49.1. J.H.C.A. Payen, 944


Voor Iueles Henre Casar Augueste Haien openbaren Notaris residee rende te steumen kanton bijchen Arron

„ „dissement Nijmegen Provincie Gelderland is in tegenwoordigheid der beide na te noemene en ondergeteekende

eene welbetaalde en door hem voor het passeeren dezer in kontanten ontvangene som van een honderd

en vijftig gulden te hebben ver kocht en mitsdien alnu in vollen en vrij en eigendom over te dragen

aannemende voor zich en ten behoeve als boven de gervallene helft in een huisje, alsmede de helft


Gelders Archive » archive number 0168, Notariële Archieven 1811-1925 » inventory number 944, 49. Standplaats Heumen, 49.1. J.H.C.A. Payen, 944


Voor Fules Henri Cesar Augeeste Paizen openbaren Notaris resideerende te Heumen, kanton wijchen, Arrondissement

Wij wegen Provincie Gelderland is in tegenwoor„ „digheid der vier nagenoemde en ondergetee kende

ziijnde bekwaam om testament te maken, zoo als uit hare gesprekken en verder onderhoud gebleken is

zoo aan ons Notaris als aan de na te meldene vier getuigen, die zich daartoe opzettelijp met de komparante

op het kantoor van gemelden Notaris bevonden, en heeft de komparante in het vooruitrigt des dogds


Gelders Archive » archive number 0168, Notariële Archieven 1811-1925 » inventory number 944, 49. Standplaats Heumen, 49.1. J.H.C.A. Payen, 944


38geziende doorhaling van zestien woorden goe Ad W GV AVB3 4:6: A IvoB 2 Rl Voor hiles Henri

Cesar Au guste Paijen, openbaren Notaris, resi derende te Huimen, kanton wychen, aroondisse ment

dezer in kontanten die bij deze verklaarde wegens aan hem voor het passeren dezer ter leen voor geschotene

gelden wettig en deugdelyk te zijn aan en ten behoeve van den welEdelen Heer Willem Diderik van Roggen

vyf ten honderd in het jaar en wel tot aan de volle aflossing en voldoening der hoofdsom toe, die


Gelders Archive » archive number 0168, Notariële Archieven 1811-1925 » inventory number 944, 49. Standplaats Heumen, 49.1. J.H.C.A. Payen, 944


4 Devember 1837 Testamen voor Geertreerda Geeerts te Heamen 17


Gelders Archive » archive number 0168, Notariële Archieven 1811-1925 » inventory number 944, 49. Standplaats Heumen, 49.1. J.H.C.A. Payen, 944


Exp H: P2R.

Voor Jules Henre Cesar Auguste Paien openbaren Notaris resideerende te Heumen, kan- ton tijchen, Arrondissement

Nijmegen, Provincie Gelderland, is in tegenwoordigheid der vier nagenoemde en ondergeteekende getuigen

peertruida Geurte Chevrouw van Peter Berg mans timmerman te Heumen, linde bekwaam om testament te maken

, zoo als uit hare gesprekken en verder onderhoud gebleken is, aan ons Notaris alaan de nate meldene


Gelders Archive » archive number 0168, Notariële Archieven 1811-1925 » inventory number 944, 49. Standplaats Heumen, 49.1. J.H.C.A. Payen, 944


mogten zijn afgestorven, verklaar ik bij deze te roepen, te benoemen en te institueeren tot eenigen

en algeheelen Ert genaam in al mijne na te latene roerende en onroerende goederen, actien, schuldvorde

- ringen en andere voorwerpen, geenen hoegenaamduit gezonderd of waar ook gelegen gemelden mijnen lheman

Peter Bergmans, en zulks om met al die goederen te kunnen dien en handelen, als met zaken aan hem

in vollen en vrijen eigendom toebehoorende Mogten echter uit het huwelijk van mij en mijn en genoemden


Gelders Archive » archive number 0168, Notariële Archieven 1811-1925 » inventory number 944, 49. Standplaats Heumen, 49.1. J.H.C.A. Payen, 944


Nahiertoe gevareerd te hebben van des voormiddagstien are tot des namiddags drie ure is de tegenwoordige

Anvent nis gesloten, in tegenwoordigheid van Matthus Willems bode te Heumen woonachtig en Martinus

Gommens landbauwer te Malden, als getuigen ten doze verzocht, die na gedane voorle =zing hebben geteekend

albertus Pilguam en my Notaris de tegenwoordige minute, dewelke gebleven is in het bezit en de sewaring

Broussor D= Berkkoff M: Wellems A Hellegers M: Gommers A: SElgrang I: H: C: A: Payen Not=r Geregistreerd


Gelders Archive » archive number 0168, Notariële Archieven 1811-1925 » inventory number 944, 49. Standplaats Heumen, 49.1. J.H.C.A. Payen, 944


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/