Burial (RK) on in Heeswijk (Netherlands)

Deceased (male)


Remark

[testament is bijgevoegd] Hugo Jansen van Berkel, wonende tot Schijnle in de Houtaert, vacante ecclesia, bij cranckheyt zijns lichaems, mer sijns verstants volcomen machtich, heeft voir den H. Sacrament, mijn onderscreven ende zijn kynderen getesteert, zijn ziele Godt opdragenden ende den hemelschen heyr, zijn kynderen, vrienden ende nagebueren Godts vrede. Voirts maect de Cathedraelkerck van Sint-Jan-Evangelist binnen t’ s-Hertogenbosch, pro si quae possit habere iniusta bona, eenen stuver eens, sijnen patroon tot Schijndel Sinte Servaes eenen stuver eens, Jan ende Ghijsbert, zijn outste ofte voerkynderen, alle haer moeders goet ende ’t genen hij testateur tegenwoirdich bewoont met alle daeraen behorende, soe hij dat gecoft ende bewoont heeft bij zijn ierste huysvrou, in tuellant, beemden en weyde, hooch ende leech, hout en heyde. Daerbeneffens een rente van negen carolusgulden jaerlijcx ende vijff st., die hem testateur ’t dorp van Scijndel jaerlijcx is geldende; de seven nakynderen haerder moeders goet,zijnder tweder huysvrou, metten huys ende alles daeraen behorende ende gelegen in de straet. Noch eenen acker, groot omtrent twelff lopensaet, genaempt Den Helpacker, met een beemdeken in de Beemden ende een beemdeken in de Liekendonck; sijne huysvrou de resten der onbetaelder renten ende pachten tot een vrientscap; Claes zijn soone sijnen mantel, ende Catarijne sijn maecht een koe, genaempt Den Drie Tepel. Ende na voldoeninge aller kerckelijcker gerechticheyt van den gereeden goet ende have sullen zij gelijckelijc voldoen ende betalen alles ende eenenyegelijck wat ende wie hij testateur tot zijn sterffdach zal schuldich wesen, ende nadyen sullen sij het overblijven, so van de schare als haeve ,gelijckelijc ende minnelijck ,hooft voir hooft,so voer- als nakynderen, deylen, middelertijt met malcanderen lieffelijc levende,arbeydende ende genietende. Nemende voir executeur ter begeerten ende behoef zijnder erfgenaemen, Henrich Claesen, ende mij superintendent voir getuygen boven de kinderen t’ samen vergadert, Eymert Eymertsen ende Henrick Roeffen. Ita testor Arnoldus a Vessem Tilborgius, pastor in Heeswijck Ar 1598. Obiit 1julii


Source citation

Brabant Historical Information Centre in Brabant (Netherlands), Church records burials
Bron: boek, Part: 10, Period: 1588-1620, Heeswijk, access code 1441, inventory number 10, Heeswijk begraafboek 1588-1620, folio 85v01


This data was last updated on November 28, 2017 by the source holder and first published on Open Archives on February 23, 2018.Internet address

  • https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/a2096b09-34de-5ac5-9ed0-b66597856767
  • https://www.openarchieven.nl/bhi:a2096b09-34de-5ac5-9ed0-b66597856767Comments

Are you the first person who provides additional information?


Scan

Scan

Click the image to zoom in or download the image

Scan

Click the image to zoom in or download the image

Scan

Click the image to zoom in or download the image

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/